Podstawowe informacje o dotacjach UE


Czym są dotacje UE


Dotacje Unii Europejskiej są bezzwrotnym lub zwrotnym dofinansowaniem udzielanym przez instytucje wyznaczone przez Unię na różnego rodzaju inwestycje dla różnorodnych jednostek prywatnych, państwowych i publicznych. Najczęściej występuje forma bezzwrotnej pomocy w postaci pokrycia wydatków na cele projektu przeznaczonego do realizacji.

Źródła dotacji


Źródłem dotacji UE są programy operacyjne implementowane zarówno na szczeblu całej UE, jak i krajowym. Przykłady programów:

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Europejska Wspólnota Terytorialna
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Regionalne Programy Operacyjne (1 dla każdego województwa)
  • 7 Program Ramowy

Cele finansowane przez dotacje UE


Ilość celów finansowanych przez dotacje UE jest praktycznie nieograniczona. Niemniej w sposobie finansowania istnieje wiele ograniczeń uzależnionych od zapisów konkretnego programu operacyjnego, w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie.

Przykład 1

Co do zasady wszelkie szkolenia finansowane są przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od tej zasady są wyjątki, aczkolwiek szukając możliwości uzyskania dotacji na szkolenia najprościej ją znaleźć w tym programie.

Przykład 2

Przedsiębiorstwa prywatne mogą uzyskać środki na budowę i modernizację obiektów, zakup maszyn i narzędzi, wdrożenie systemów zarządzania, wystawy na targach itp.

Pozyskanie dotacji UE


Pozyskanie dotacji UE odbywa się w heterogeniczny sposób zależnie od rodzaju podmiotu starającego się o jej otrzymanie oraz celu na jaki ma być przeznaczona. Najczęstszą formą udzielania dotacji jest wybór projektów w konkursach organizowanych przez instytucje na szczeblu krajowym lub wojewódzkim. Dofinansowanie otrzymują projekty najwyżej punktowane przez komisję oceny projektów. Konkursy ogłaszane są instytucje przeznaczone do wdrażania danego programu operacyjnego. W praktyce zazwyczaj są to jednostki sektora finansów publicznych np. wojewódzkie urzędy pracy, bądź jednostki sektora prywatnego wybrane przez instytucje zarządzające do roli instytucji wdrażających.

Sposób finansowania przez dotacje UE


Dotacje UE przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zamierzeń określonych we wniosku o dofinansowanie. Mogą mieć formę zaliczki, tudzież refundacji poniesionych wydatków.

Słowniczek podstawowych nazw i pojęć


W przygotowaniu